Giảm học phí

Flash Sale và Old Bird
Dòm Ngó Ngay

Người đàn ông đứng trên lưng ngựa là Pancho Villa. Ông là một tướng nổi danh trong cuộc cách mạng Mexico.

Khi bị địch vây bắt và dồn đến đường cùng, ông nhìn thấy một đám phóng viên ngay gần đó và bảo:


Đừng để tao chết lãng xẹt thế này, hãy kể với mọi người rằng trước khi chết tao đã nói câu gì đó!

Tiếng Tây Ban Nha: “No me dejen morir así, digan que dije algo”

Presto - October 

Chỉ còn 07 ghế
Dòm Ngó Ngay

Presto - October 

Chỉ còn 07 ghế
Dòm Ngó Ngay
close-link

Giảm học phí

Flash Sale và Old Bird
Dòm Ngó Ngay
close-link